Prijavi problem

Урбанистички Планови

Објавено на: 03.11.2015 - 14:22

ДОНЕСЕНИ НОВИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ИЛИНДЕН, МАРИНО И КАДИНО СО ВКУПНА ПОВРШИНА ОД 700 ха.

Со донесените урбанистички планови преку ГИС порталот на Агенцијата за Катастар на недвижности на сите заинтересирани правни и физички лица им се овозможи интегриран пристап до податоците за недвижностите на подрачјето на Општината. ГИС-Портал кликајте тука

 

Урбанистички Планови за Илинден донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2660/4 од 28.10.2015 г.

Урбанистички План за Илинден

Урбанистички План за Илинден - Блокови


Урбанистички Планови за Марино донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2429/3 од 24.09.2015 г.

Урбанистички План за Марино

Урбанистички План за Марино Блок 4

Урбанистички План за Марино Блок 6

Урбанистички План за Марино Блок 9

Урбанистички План за Марино Блок 12


Урбанистички Планови за Кадино донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2310/3 од 11.09.2015 г.

Урбанистички План за Кадино

Урбанистички План за Кадино Блок 2

Урбанистички План за Кадино Блок 3

Урбанистички План за Кадино Блок 12

Урбанистички План за Кадино Блок 16

Урбанистички План за Кадино Блок 17

Урбанистички План за Кадино Блок 19


Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Блок 32 - (населба Јака) донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2097/7 од 21.08.2012 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Блок 32


 

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Стопански комплекс Урбан блок 29, Локалитет 14 и 15 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1671/5 од 08.10.2009 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Стопански комплекс Урбан блок 29, Локалитет 14 и 15


Урбанистички план вон населено место за дел од Стопански комплекс Илинден Урбан блок 1,2,3 и 4 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-464/3 од 13.03.2009 г.

Урбанистички план вон населено место за дел од Стопански комплекс Илинден Урбан блок 1,2,3 и 4


Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден Урбан блок 1 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1313/3 од 30.06.2010 г.

Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден Урбан блок 1

УБ1 АУП за поделба на ГП1.2

УБ1 АУП за поделба на ГП1.4

УБ3 АУП за поделба на ГП3.4, 3.5 и 3.6

УБ4 АУП за поделба на ГП4.6Урбанистички план вон населено место-Стопански комплекс Блок 5 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2097/5 од 21.08.2012 г.

Урбанистички план вон населено место-Стопански комплекс Блок 5

Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-432/2 од 22.02.2008 г.

Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач


Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач Урбани блокови 5,6 и 9 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1196/3 од 10.06.2010 г.

Урбанистички план вон населено место за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени Локалитет Карагач Урбани блокови 5,6 и 9

Урбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта Окта Миладиновци донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број  07-3495/3 од 30.12.2013 г.

Урбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта Окта Миладиновци


 

Измена и дополна на Урбанистички план за Илинден Локалитет Дом на култура донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број  07-102/4 од 23.01.2008 г.

Измена и дополна на Урбанистички план за Илинден Локалитет Дом на култура

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Локалитет Ограѓа донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1322/2 од 27.07.2009 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино за Локалитет Ограѓа

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Локалитет Ограѓа, ГП 1.2 (измена и дополнување)  донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1886/5 од 10.06.2013 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино Локалитет Ограѓа, ГП 1.2 (измена и дополнување)

Урбанистички план за Кадино и Мралино Локалитет Горна Јурија 1, Урбан блок 5 помеѓу ул.1, ул.2, ул.3, ул.4 и ул.5 изменување и дополнување - донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-1671/6 од 08.10.2009 г.

Урбанистички план за Кадино и Мралино Локалитет Горна Јурија 1, Урбан блок 5 помеѓу ул.1, ул.2, ул.3, ул.4 и ул.5 изменување и дополнување

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино измена и дополнување на дел од Локалитет А Модул 1 донесен од страна на Совет на Општина Илинден со одлука број 07-2861/6 од 21.10.2013 г.

Урбанистички план за Илинден, Марино и дел од КО Кадино измена и дополнување на дел од Локалитет А Модул 1


АРХИВА

Општи Акти:

Општ Акт за Бучинци  07-2969/10 од 23.12.2015

Општ Акт за Дељадровци 07-133/5 од 22.01.2016

Општ Акт за Текија 07-133/6 од 22.01.2016

Општ Акт за Мршевци 07-2969/9 од 23.12.2015

Општ Акт Бунарџик 07-2753 од 04.02.2016

Општ Акт Ајватовци 07-2754 oд 04.02.2016

Општ Акт Мралино 07-638/3 од 16.03.2016

Општ Акт Миладиновци 07-942/4 од 28.04.2016

Општ Акт Бујковци 07-1345/4 од 23.06.2016

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Граѓаните на општина Илилнден активно вклучени во креирањето на буџетот за 2020 година
ilinden.gov.mk © 2013