Prijavi problem

Урбанизам и комунални дејности

Published on: 12.07.2010 - 15:36

Документи

Анкетен лист-ЛУПД со намена Г2 -лесна и незагадувачка индустрија на КП 812/1, 812/2, 811/1, 811/2 и 811/3 КО Илинден
Анкетен лист
Одлука и Формулари за Неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за плански документ ЛУПД (Локална урбанистичко-планска документација) со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија на КП 812/1, 812/2, 811/1, 811/2, 811/3,
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУПД со намена А4 - времено сместување, за формирање на ГП на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Формулари за неспроведување на стратегиска оцена за ЛУПД со намена А4 - времено сместување, за формирање на ГП на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Анкетен лист
Пошироко опкружување на Локална Урбанистичко-планска документација со намена А4 времено сместување, за формирање на градежна парцела на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Пошироко опкружување на Локална Урбанистичко-планска документација со намена А4 времено сместување, за формирање на градежна парцела на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
Локална Урбанистичко-планска документација со намена А4 времено сместување, за формирање на градежна парцела на КП 4/8 и дел од КП 4/10 КО Кадино, Општина Илинден
УПВНМ за дел од стопански комплекс Илинден Блок 1 Општина Илинден
АУП за спојување на ГП 1.04 и ГП 1.19 и препарцелација на ГП 1.02КО Илинден вгр, О. Илинден (Г2-лесна и незагадувацка индустрија) согласно УПВНМ Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден -УБ1-измена и дополна
Анкетен лист
Анкетен лист
АНКЕТЕН ЛИСТ
Анкетен лист
Одлука за неспроведуванје на стратегиска оцена
БАРАЊЕ/ИНИЦИЈАТИВА за изработка на урбанистички план / урбанистичка-планска документација
Анкетен лист
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
Синтезен план
Анкетен лист
ПОСТАПКА НА ВОДЕЊЕ НА УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ ВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ
Тарифа на административни такси
Барање за урбана опрема
Барање за издавање на уверение за постапка за акн
Анкетен лист 104
Анкетен лист 103
Анкетен лист 102
Анкетен лист 101
Анкетен лист блок 22
Графика
Анкетен лист
Анкетен лист за јавна презентација
Јавен повик 02-02-2016
Општ Акт за Бучинци
Општ Акт за Дељадровци
Општ Акт за Текија
Општ Акт за Мршевци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА С. ИЛИНДЕН, СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 3, 4, 5, 13, 14, 24, 26, 32, 33, ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МАРИНО СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК 4-6-9-12 ОПШТИНА ИЛИНДЕН НАЦРТ ВЕРЗИЈА
Урбанистички план Илинден блок 26
Одлука и Формулари за СОЖС за УПС Марино
Одлука и Формулари за СОЖС за УПС Илинден
Стопански комплекс Илинден

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Со концертот на групата NEXT TIME - одбележан денот на општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013